top of page

 ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Avident: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avident B.V. met statutaire zetel te ’s-Hertogenbosch.

Kandidaat: Degene die betrokken wordt in werving en selectie/ executive search procedures ten behoeven van de opdrachtgever.

Longlist: Een lijst van kandidaten waaruit nog een nadere selectie dient plaats te vinden;

Shortlist: Een lijst van kandidaten welke overblijft na een selectie uit de longlist.

Contractant: degene die door Avident wordt ingezet ter uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever op het gebied van advies, training, coaching,  interim- en projectmanagement en andere vormen van begeleiding.

Opdracht: het geheel van (mondelinge of schriftelijke) afspraken tussen Avident en Opdrachtgever over de werkzaamheden die Avident verricht of zal doen verrichten voor Opdrachtgever.

Opdrachtbevestiging: het door Avident aan de opdrachtgever te versturen document (brief, fax, email) door middel waarvan de opdracht tot stand komt of wordt bevestigd. 

Opdrachtgever: de partij die Avident opdracht geeft, c.q. de wederpartij van Avident. 

Partijen: Opdrachtgever en Avident

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Avident en op alle Opdrachten en diensten die aan Avident worden verleend c.q. worden gevraagd en door of namens Avident worden uitgevoerd. Deze voorwaarden gelden tevens voor alle uitgebrachte offertes, met opdrachtnemer of contractant gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. Deze algemene voorwaarden worden geacht bekend te zijn bij het aangaan van de overeenkomst.

 2. Avident is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en binden partijen nadat deze aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt, en in ieder geval een maand na de door Avident bepaalde ingangsdatum. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover tussen partijen expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Avident met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.

 4. Indien de overeenkomst tussen partijen afwijkt van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. 

 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en/of contractant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Aanbiedingen  

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Avident is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De inhoud van folders, website, drukwerken, etc. bindt Avident niet tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk daarnaar wordt verwezen.

 2. Tenzij anders bepaald zijn de prijzen in offertes exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

 3. Indien aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod binden deze Avident slechts nadat en voor zover die afwijkingen schriftelijk door Avident zijn bevestigd.

 4. Indien een aanbieding meerdere deelprestaties bevat is Avident niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Een uitgebrachte aanbieding geldt uitsluitend voor de betreffende Opdracht. Tenzij anders overeengekomen, kan de Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor toekomstige opdrachten. 

 6. De aanbieding is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de Opdrachtgever aan Avident verstrekte informatie. De Opdrachtgever staat er voor in dat de verstrekte informatie correct en volledig is.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Avident en de Opdrachtgever ondertekende offerte door Avident retour is ontvangen, dan wel Avident de opdracht schriftelijk (daaronder ook begrepen langs elektronische weg) heeft bevestigd of anderszins uitvoering geeft aan de Opdracht. 

 2. De door Partijen ondertekende overeenkomst wordt geacht de afspraken met betrekking tot de Opdracht juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door of namens Avident binden Avident slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

 3. Indien een Opdracht wordt gesloten met meer dan één Opdrachtgever rusten alle verplichtingen, waaronder in het bijzonder alle betalingsverplichtingen, uit hoofde van de Opdracht en deze Algemene Voorwaarden hoofdelijk op ieder van de Opdrachtgevers.

 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

 5. Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en deze na afloop van die periode door Partijen wordt voortgezet, wordt de overeenkomst automatisch verlengd met steeds een periode van een jaar, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht 

 1. Avident spant zich tot het uiterste in om de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Avident kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

 2. Avident is bevoegd om voor de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van de diensten van derden. Het betrekken van derden bij de Opdracht door de Opdrachtgever gebeurt uitsluitend met wederzijds goedvinden.

 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Avident derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Avident dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever 

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Avident aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Avident worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Avident zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Avident ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

 3. Avident is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Avident is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Avident kenbaar behoorde te zijn.

 4. Indien door Avident of door Avident ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste (kantoor)faciliteiten c.q. eigen werkruimte.

 5. Als Avident daarom verzoekt, stelt de Opdrachtgever kosteloos medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever ter beschikking, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk of niet volledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Gebruik van persoonsgegevens 

 1. Avident zal persoonsgegevens uitsluitend aan opdrachtgever ter beschikking stellen ter uitvoering van de gegeven opdracht. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze persoonsgegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Avident hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

 2. Partijen leggen de verplichting omtrent geheimhouding en vertrouwelijkheid met betrekking tot de persoonsgegevens als hier bedoeld ook op aan medewerkers die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en aan door partijen eventueel ingeschakelde derden. 

 3. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de persoonsgegevens, gebruikt en/of verspreid door opdrachtgever. In geen geval is Avident aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de persoonsgegevens.

 4. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de persoonsgegevens van opdrachtgever, kan Avident opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

 5. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de persoonsgegevens, dan wel dat opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is opdrachtgever direct in verzuim.

 

Artikel 8 Privacybescherming 

 1. Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door programmatuur en of apparatuur van Avident ten behoeve van opdrachtgever.

 2. Avident verplicht zich uiterste terughoudendheid te betrachten met betrekking tot de persoonsgegevens van de aan de opdrachtgever voor te dragen kandidaten. Opheffing van de anonimiteit van de kandidaat vindt eerst plaats, nadat de opdrachtgever te kennen heeft gegeven met betrokken kandidaat nader in contact te willen komen en met uitdrukkelijke vooraf verkregen toestemming van de kandidaat.  

 3. De opdrachtgever zal de schriftelijke of digitale stukken die betrekking hebben op kandidaat met grote zorgvuldigheid beheren. Alle documenten en/of gegevensdragers, behoudens de stukken die betrekking hebben op de aangestelde kandidaat, dienen door de opdrachtgever onmiddellijk na beëindiging van de opdracht te worden vernietigd.

 4. Opdrachtgever vrijwaart Avident van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

 5. Voor zover opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Avident voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor Avident. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Avident hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

 6. Avident is als ‘bewerker’ (“verwerker”) in de zin van de Wbp en de AVG, verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Avident noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Avident.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom 

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Avident ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Avident houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. 

 2. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen; 

 3. Avident behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken en te publiceren, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 4. Na afronding van de Opdracht alsook in het geval van (tussentijdse) beëindiging van de Opdracht, blijven de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Vergoeding en betaling 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Avident aangewezen bank- of girorekening. Verrekening door Opdrachtgever, om welke reden dan ook en/of opschorting van de betaling met enig bedrag dat Opdrachtgever van Avident te vorderen heeft c.q. meent te hebben, is niet toegestaan.

 2. Avident kan de hoogte van de tarieven -aan de hand waarvan de vergoeding wordt bepaald- tussentijds aanpassen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende opdrachten vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.

 3. De vergoeding van Avident, zo nodig vermeerderd met voorschotten en (deel)declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, aan Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen. Over alle door Opdrachtgever aan Avident verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij de dienstverlening is vrijgesteld van omzetbelasting.

 4. Indien betaling binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijft, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd: deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

 5. Avident is voorts gerechtigd om de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op te schorten totdat opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Avident is nagekomen, onverminderd de Avident overigens zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

 6. Avident is te allen tijde gerechtigd, alvorens met de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen en/of deze te continueren, (aanvullende) zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen, werkzaamheden bij vooruitbetaling te voldoen en/of een aanbetaling te doen. Een weigering van Opdrachtgever om aan dit verzoek te voldoen, geeft Avident het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd aan Avident overigens ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op schadevergoeding en is al hetgeen Opdrachtgever aan Avident verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 11 Retentierecht en reclames 

 1. Voor zover Avident goederen van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Avident gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van, tenzij Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Avident ook in het geval Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van Opdrachtgever dan wel in het geval dat Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

 2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en-of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, aan Avident te worden kenbaar gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

 3. Reclames als bedoeld in het vorige lid geven de Opdrachtgever geen bevoegdheid tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

 4. In het geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Avident de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden waarover gereclameerd is of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde factuurbedrag.

 

Artikel  12  Opzegging 

 1. Partijen kunnen de overeenkomst opzeggen door dit gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij mede te delen. Indien, zoals onder meer het geval is bij een interim opdracht, de Opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde periode, is de Opdrachtgever slechts bevoegd om de overeenkomst met Avident op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal een maand. 

 2. Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft Avident recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij tot dan toe werkelijk gemaakte uren en eventueel overige gemaakte kosten vergoed dienen te worden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.

 3. Bij voortijdige beëindiging door de Opdrachtgever zal Avident desgevraagd en in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, waarbij de in redelijkheid gemaakte kosten door de Opdrachtgever worden vergoed.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding 

 1. Avident is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten dan wel de Opdracht geheel oF Gedeeltelijk met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:​

  1. Opdrachtgever tekortschiet in enige van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, ter zake waarvan opdrachtgever voorafgaand deugdelijk in gebreke is gesteld, doch opdrachtgever gedurende een periode van tien werkdagen nalaat aan zijn verplichtingen te voldoen;

  2. Aan Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of opdrachtgever aan zijn crediteuren een (buitengerechtelijk) akkoord aanbiedt;

  3. Na het sluiten van de Opdracht Avident ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen (bijvoorbeeld Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins zijn onderneming liquideert);

  4. Opdrachtgever verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Opdracht en deze zekerheidstelling uit blijft of onvoldoende is;

 2. Avident is bevoegd de Opdracht te ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 3. Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van Avident op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Avident de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Opdracht. Avident behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 

 1. Avident voert de Opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid en de professionaliteit die in het kader van de betrokken Opdracht van Avident en de door haar ingeschakelde derde(n) mag worden verwacht. Avident is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de Opdracht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Avident dan wel van de door haar ingeschakelde derde(n). Avident is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van toepassing van de bevoegdheden uit hoofde van opzegging, opschorting of ontbinding als in deze algemene voorwaarden bedoeld. 

 2. Indien en voor zover enige aansprakelijkheid van Avident zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de  vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Avident aan de overeenkomst  te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Avident toegerekend kunnen worden; 

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden; 

 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, interne kosten binnen de organisatie van de Opdrachtgever en alle overige vormen van niet-directe schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Avident voor de schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Avident, te vermeerderen met het eigen risico van Avident, maar bedraagt nooit meer dan het op de Opdracht betrekking hebbende factuurbedrag. 

 4. Avident is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Avident ingeschakelde derden (werknemers van Avident daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie.

 5. Opdrachtgever is gehouden Avident schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden in welke vorm ook – daaronder onder meer begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen - en anderen die op enige wijze, hetzij tegen een vergoeding, hetzij om niet, bij de organisatie van Opdrachtgever zijn betrokken, die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Avident ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens en voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Avident.

 6. Eventuele aanspraken van de Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een redelijke termijn, doch in ieder geval binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan eventuele rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

 

Artikel 15 Overmacht 

 1. Avident is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Avident geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Avident of de daar ingeschakelde derde(n) niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Avident daaronder begrepen alsook tekortschieten van door Avident ingeschakelde derde(n).

 2. Onder overmacht valt uitdrukkelijk niet feiten en omstandigheden aan de zijde van Opdrachtgever dan wel die op grond van de Opdracht dan wel de verkeersopvatting voor risico van Opdrachtgever komen.

 3. Avident heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Avident haar verplichtingen had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten, ook jegens de eventueel ingeschakelde derde(n). Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van Partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 5. Indien Avident bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijke Opdracht. 

 

Artikel 16 Slotbepalingen 

 1. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd worden of anderszins onverbindend mochten blijken te zijn of onverbindend mochten worden verklaard, zullen de Opdracht en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 2. Avident is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht, aanvullende opdrachten en deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde.

 3. In geval van bijzondere –voorziene of onvoorziene- omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving of cao, is Avident gerechtigd de Opdracht of aanvullende opdrachten per direct te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Avident kan worden gevergd de opdracht of enige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van een Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 5. Op alle Opdrachten alsook op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam.

 6. Geschillen waarvan de grondslag is gelegen op het gebied van Informatie- en Communicatietechnologie en/of daarmee samenhangende consultancy, zullen in eerste instantie worden behandeld conform het minitrial reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Den Haag.

 7. Indien het geschil als hiervoor bedoeld niet met behulp van Mediation op te lossen, zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Avident haar vestigingsplaats heeft.

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Artikel 17 Bijzondere bepalingen bij werving en selectie/executive search 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt door de Opdrachtgever een Opdracht tot werving en selectie exclusief aan Avident gegeven en is het de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst met Avident niet toegestaan een soortgelijke opdracht voor de betreffende functie/positie aan een ander te geven. Potentiele kandidaten die rechtstreeks met de Opdrachtgever in contact treden, worden in de procedure ingebracht en gelden als kandidaten van Avident.

 2. In het geval meer dan een van de door Avident voorgedragen kandidaten bij de Opdrachtgever in dienst treden, is Avident gerechtigd per kandidaat het voor deze opdracht overeengekomen tarief in rekening te brengen.

 3. De Opdrachtgever verstrekt aan Avident alle relevante gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Avident spant zich in om binnen de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen termijn, nadat de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, naar beste kunnen en op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens een of meer kandidaten te selecteren die naar mening van Avident zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever c.q. het door opdrachtgever geaccordeerde kandidatenprofiel. Avident is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever (in welke vorm dan ook) indien niet of niet tijdig kandidaten (kunnen) worden aangeboden.

 4. Avident mag bij de uitvoering van de opdracht gebruik maken van derden. 

 5. Voordrachten van kandidaten komen tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap. Avident zal slechts die kandidaten presenteren, die naar haar oordeel geschikt zijn om de functie naar behoren te vervullen en zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever. Het advies van Avident over de kandidaten, die gegeven de omstandigheden het beste passen in de organisatie van de Opdrachtgever, is mede gebaseerd op de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die via referenten zijn verkregen. Avident is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele door kandidaten onjuist verstrekte of achtergehouden informatie. Avident sluit elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn/haar uiteindelijke keuze voor een kandidaat.

 6. Avident is niet aansprakelijk indien de kandidaat na aanstelling niet blijkt te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever of voor schade veroorzaakt door de kandidaat, tenzij zulks het aantoonbaar en direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Avident bij de uitvoering van de werving en selectie.

 7. De fee voor de uitvoering van een Opdracht in het kader van Werving en selectie, dan wel executive search bedraagt een in de Opdrachtbevestiging overeengekomen percentage van het bruto jaarinkomen (zijnde het full time equivalent jaarsalaris, inclusief vakantietoeslag, 13e maand en eindejaarsuitkering) van de kandidaat die wordt aangesteld. Avident hanteert hierbij een vooraf vastgesteld minimum per werving, vermeld in de offerte en opdrachtovereenkomst. Het bedrag wordt in drie termijnen in rekening gebracht, zoals in de opdrachtbevestiging vermeld. De eerste termijn bij aanvang van de Opdracht, de tweede termijn bij presentatie van kandidaten (longlist) en de derde termijn bij afsluiting van de Opdracht. 

 8. Indien gaandeweg de opdrachtuitvoering het profiel wijzigt dan wel op een andere manier de functie essentieel wordt aangepast en Avident haar intakegesprekken en/of search werkzaamheden opnieuw moet starten, wordt een nieuwe opdracht overeengekomen. De bestaande opdracht wordt afgesloten en gefactureerd conform de in de opdrachtbevestiging vermelde declaratietermijnen. De nieuwe opdracht wordt aan Avident verleend onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging. 

 9. In het geval dat Avident niet in staat is of wordt gesteld een presentatie van (een) geschikte kandida(a)t(en) (longlist) tot stand te brengen, is de Opdrachtgever een basisfee verschuldigd van 15% van de opdracht met een minimum van € 5.000,00 . In het geval dat na de presentatie van de kandidat(a)t(en) (longlist), om welke reden dan ook, ten aanzien van de door Avident aangedragen kandida(a)t(en) niet tot een definitieve aanstelling komt, blijft de Opdrachtgever de overeengekomen fee conform de opdrachtbevestiging verschuldigd.

 10. Indien een aangestelde kandidaat op eigen initiatief binnen 4 maanden na aanstelling zijn functie neerlegt wegens mismatch dan wel duidelijk aantoonbare verwijtbaarheid van Avident, ondersteunt Avident, zonder aanvullende kosten, in alle redelijkheid en billijkheid, bij het selecteren van een andere kandidaat uit de longlist.  In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding eindigt, blijft de Opdrachtgever de in de opdrachtbevestiging overeengekomen bemiddelingsvergoeding onverminderd verschuldigd.

 11. Indien in het kader van een opdracht meer dan één van de door Avident voorgedragen kandidaten wordt aangesteld, zal voor de tweede en volgende plaatsing een fee in rekening worden gebracht van 80% van de in de offerte genoemde fee. Dit geldt tevens indien een extra kandidaat uit de procedure op een later tijdstip, maar binnen één jaar na afloop van de opdracht, bij de opdrachtgever in dienst treedt. 

 12. Indien Avident vrijblijvend kandidaten voor (een) functie(s) aanreikt, zonder voorafgaande Opdracht waarvoor geen fee is overeengekomen en de betrokken onderneming deze kandidaat een dienstverband wil aanbieden, is deze aan Avident een plaatsingsfee verschuldigd. Deze bedraagt 15% van het jaarinkomen van de kandidaat, met een minimum van € 9.500,- excl. BTW.  

 13. Indien de Opdrachtgever een werving en selectieopdracht om welke reden dan ook opzegt of beëindigt, voordat de kandidaat is geaccepteerd, is de Opdrachtgever de op het moment van opzegging/beëindiging eerstvolgende termijn/fase-bedrag integraal en opeisbaar verschuldigd aan Avident.

 14. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avident niet toegestaan om gedurende een jaar na het eindigen van de Opdracht met een kandidaat welke door Avident is voorgesteld en in eerste instantie door de Opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

 15. Indien de Opdrachtgever het in het vorige lid genoemde verbod overtreedt is de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Avident verschuldigd ter grootte van de volledige in lid 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

 16. Avident en Opdrachtgever zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst(en) uitsluitend voor de functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Avident en opdrachtgever zullen ook overigens geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, lichamelijke beperking, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

 

Artikel 18 Bijzondere bepalingen met betrekking tot aanvaarding en uitvoering van interim opdrachten, projectopdrachten en adviesopdrachten  

 1. De interim manager/ adviseur is de persoon die via Avident als interim manager/ adviseur of in een andere functie bij Opdrachtgever in het kader van een opdrachtovereenkomst werkzaamheden verricht, heeft verricht of gaat verrichten. De interim manager/ adviseur zal zijn/haar werkzaamheden binnen het kader van de opdracht en in samenwerking met de in de organisatie van opdrachtgever betrokken personen naar eigen inzicht uitvoeren, conform eisen van goed vakmanschap, en daarover verantwoording afleggen aan opdrachtgever. De interim manager/ adviseur dient zelf te beschikken over een deugdelijke verzekering voor aansprakelijkheid in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

 2. Het is Opdrachtgever en Interim Manager/ adviseur niet toegestaan om gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst (inclusief eventuele verlengingen) feitelijk in dienst te nemen/ gaan of te benaderen om gedurende deze periode bij Opdrachtgever in dienst te treden, anders dan na overleg met en voorafgaande schriftelijke instemming van Avident.

 3. Avident komt met de opdrachtgever en de betrokken interim manager/ adviseur overeen dat deze laatste niet bij de opdrachtgever in dienst zal treden, in welke functie dan ook, nadat tenminste 2 jaar is verstreken na beëindiging van de aanstelling tot interim manager/ adviseur bij de opdrachtgever. Evenmin staat het de opdrachtgever en de betrokken interim manager/ adviseur vrij tijdens de dienstverleningsovereenkomst, binnen een periode van 2 jaar na het beëindigen van de opdrachtovereenkomst werkzaamheden rechtstreeks aan de interim manager/ adviseur uit te besteden/ c.q. aan te gaan. Te allen tijde dient, binnen de genoemde periode, Avident hierbij als intermediair ingezet te worden.

 4. Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt degene die in strijd heeft gehandeld met deze bepalingen een onmiddellijk opeisbare boete van € 35.000,- voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Avident om de daadwerkelijke door haar geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

 5. Avident, haar bestuurder(s) en/of interim manager zullen ten opzichte van Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht, voor zover deze tekortkomingen vermeden hadden kunnen worden wanneer de zorgvuldigheid en het vakmanschap in acht waren genomen die in de gegeven omstandigheden en gezien de Opdracht in redelijkheid mochten worden verlangd.

 6. Voor schade door tekortkomingen zoals in het vorige lid beschreven, die Opdrachtgever mocht lijden, zijn Avident, haar bestuurder(s) en/of interim manager/ adviseur slechts aansprakelijk tot maximaal het totaalbedrag dat Opdrachtgever voor de totale duur van de Opdracht aan Avident verschuldigd is.

 7. Opdrachtgever vrijwaart Avident voor alle aanspraken van derden, verband houdend met en voortvloeiend uit de uitvoering door de interim manager/ adviseur van de werkzaamheden in het kader van de Opdracht.

 8. Bij de uitvoering van de overeenkomst verbindt Avident zich de toepasselijke gedragsregels van de Orde van Organisatie Adviseurs (OOA) en de Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM) (voorheen O.R.M.) na te leven. Indien en voorzover deze beroepsregels afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleren de algemene voorwaarden.

 9. Een opdracht zal in fasen zijn verdeeld; de analysefase wordt afgerond met een plan van aanpak. Na de uitvoeringsfase wordt een eindrapportage en overdrachtsdocument door de interim manager opgeleverd aan Opdrachtgever. De termijn voor goedkeuring van de betreffende rapportage is veertien dagen. Als van opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van toezending van de rapportage niets is vernomen, wordt goedkeuring geacht te zijn verleend. Niettegenstaande fasering van het project, dient dit voor wat betreft de opdracht daartoe als één geheel te worden beschouwd.

 

Artikel 19 Bijzonder bepalingen bij coaching en training 

 1. De coach is de persoon die via Avident  bij Opdrachtgever in het kader van een coaching opdracht werkzaamheden verricht, heeft verricht of gaat verrichten. De coach deelt de werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk geheel zelfstandig. Hij/Zij verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Het betreft een inspanningsverplichting, Avident noch de door haar ingeschakelde coach staan niet in voor het behalen van een bepaald resultaat. Partijen beogen nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

 2. Gesprekken tussen de coach en de coachee worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Avident draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld. Avident zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze gesprekken, tenzij de coachee hiervoor toestemming heeft gegeven.

 3. Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, coachee en opdrachtgever) vindt voorafgaande aan het coachingstraject een intakegesprek plaats tussen coach, coachee en opdrachtgever. In dit gesprek kan de opdrachtgever in overleg met de coach en de coachee mede de doelstelling van het coachingstraject bepalen en afspraken maken over de verslaglegging halverwege en/of aan het einde van het traject. Een tussenevaluatie en/of een afrondend gesprek vindt in principe plaats tussen de drie betrokken partijen. 

 4. Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de coachee niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de coachee onvoldoende gesteund wordt door middel van het coachingsproces, dan kan de coachee te allen tijde de coachingsrelatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht.

 5. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach. de coach is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de coachee die voortvloeit uit een reeds voor de aanvang van het coachingstraject bij de coachee aanwezige fysieke of geestelijke gesteldheid of gemoedstoestand. In geen geval is de coach aansprakelijk voor enige schade, ongeacht in welke vorm en op welk grondslag gebaseerd, aan de zijde van de opdrachtgever. 

 6. De coachee houdt zich aan de afspraken. Een coachingsessie kan tot 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht. 

 7. De diensten worden per coaching/ adviestraject in één of twee tranches gedeclareerd. Dit om onnodige administratieve handelingen te voorkomen. 

 8. Het staat de opdrachtgever en de betrokken coach niet vrij tijdens de dienstverleningsovereenkomst, binnen een periode van 2 jaar na het beëindigen van de opdrachtovereenkomst werkzaamheden rechtstreeks aan de coach uit te besteden/ c.q. aan te gaan. Te allen tijde dient, binnen de genoemde periode, Avident hierbij als intermediair ingezet te worden.

 9. Bij overtreding van het in de voorgaande twee leden bepaalde, verbeurt degene die in strijd heeft gehandeld met deze bepalingen een onmiddellijk opeisbare boete van € 35.000,- voor iedere overtreding, onverminderd het recht van Avident om de daadwerkelijke door haar geleden schade op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20 Bijzondere bepalingen bij assessment 

 1. De dienstverlening van Avident kan zowel werkzaamheden betreffen op uurbasis als tegen een vaste vergoeding of een vast tarief.

 2. Wanneer de dienstverlening door Avident tegen een vaste vergoeding wordt verricht, worden hierover voorafgaand aan de opdracht afspraken gemaakt.

 3. Voor de aanvang van de werkzaamheden zal Avident een schriftelijke opdrachtbevestiging opstellen, die door de opdrachtgever voor akkoord getekend dient te worden geretourneerd. Bij herhaalopdrachten kan een mondelinge bevestiging van de overeengekomen opdracht en honorering volstaan.

 4. Wanneer tussen partijen geen afspraken zijn gemaakt over de honorering van een opdracht, geldt het gebruikelijke uurtarief van Avident  of de gebruikelijke tariefstelling in het geval van assessments.

 5. Avident behoudt zich het recht voor gemaakte reis-, verblijfs-, kantoor- of materiaalkosten, voorzover deze het gebruikelijke overstijgen, afzonderlijk in rekening te brengen. Avident verplicht zich hierover schriftelijk verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever.

 6. Indien Opdrachtgever de werkzaamheden voor aanvang van de werkzaamheden door Avident, dan wel een ingehuurde derde, annuleert, is Opdrachtgever de volgende kosten verschuldigd;   

 7. Psychologen die voor Avident, dan wel voor een door Avident ingehuurde derde, werken zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en dragen de titel ‘psycholoog NIP’. Zij werken volgens de regels van het NIP. 

 8. De assessments kunnen plaatsvinden op zowel de locatie van de Opdrachtgever als een locatie van Avident. Indien een externe locatie wordt gehuurd, zullen de kosten voor de locatiehuur worden doorbelast aan de Opdrachtgever. 

 9. De Opdrachtgever garandeert dat materialen van Avident (oefeningen, handboeken, praktijksimulaties e.d.) niet gereproduceerd zullen worden of opgeslagen. Tenzij anders staat aangegeven, is elke oefeningsformulier, werkboek of handboek ontwikkeld en aangereikt voor eenmalig gebruik door een deelnemer. 

Percentage van het bedrag dat gemoeid is met de overeenkomst:

0%

25%

50%

75%

100%

Periode voor aanvang:​

Langer dan 4 weken​

Langer dan 3 weken, korter dan 4 weken​

Langer dan 2 weken, korter dan 3 weken​

Langer dan 2 weken, korter dan 1 week​

Korter dan 1 week​​

bottom of page